VALVOLINE

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

1 l Puszka   44,28 zł po Litr
Minimalna ilość do odbioru: 12
44,28 zł
1 l Puszka   57,44 zł po Litr
57,44 zł
5 l Pojemnik   41,02 zł po Litr
205,09 zł
20 l Kanister   34,44 zł po Litr
688,85 zł
60 l Beczka   35,80 zł po Litr
2 148,30 zł
208 l Beczka   31,13 zł po Litr
6 475,23 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287042
15287043
15287044
15287045
15287046
866885
866886
866887
866888
867092
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019550
8710941019574
8710941019543
8710941020235
8710941019567

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę