Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 LS

VALVOLINE
Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 LS

1 l Puszka
74,17 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Heavy Duty Axle Oil PRO 80W-90 LS

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H315: Działa drażniąco na skórę.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H335: Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 15287061
868209
Viscosity 80W-90
EAN/GTIN 8710941020426

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę