ATF Pro +4

VALVOLINE
ATF Pro +4

1 l Puszka
91,31 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

ATF Pro +4

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290: Może powodować korozję metali.
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H312: Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P103: Przed użyciem przeczytać etykietę.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287050
866736
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019475

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę