ATF Pro 236.15

VALVOLINE
ATF Pro 236.15

1 l Puszka
98,96 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

ATF Pro 236.15

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08: GHS09:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H400: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.
H410: Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287053
866881
Release MB 236.15
Characteristics Automatic Transmission Fluid
EAN/GTIN 8710941019512

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę