DIES-ADDITIV

VALVOLINE
DIES-ADDITIV

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

300 ml Spray   207,90 zł po Litr
62,37 zł
300 ml Spray   218,33 zł po Litr
65,50 zł

Szczegóły produktu

DIES-ADDITIV

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08: GHS09:

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:
P302: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:
P305: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P313: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P332: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:
P337: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:
P338: Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P351: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.
P352: Umyć dużą ilością wody/…
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15842505
882671
Field of operation Samochód osobowy
Series DIES-ADDITIV
EAN/GTIN 8710941026343

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę