MATHY

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

300 ml Puszka   231,40 zł po Litr
69,42 zł
900 ml Puszka   142,99 zł po Litr
128,69 zł
1,5 l Puszka   119,27 zł po Litr
178,90 zł
3,6 l Puszka   101,17 zł po Litr
364,22 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Numer użytkowy 1295-25
1295-30
1295-31
1295-32
15381454
15381455
15381456
15381457
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4005290129543
4005290129550
4005290129529
4005290129536

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę