VENTIL SAUBER
 

LIQUI MOLY
VENTIL SAUBER

150 ml Puszka
36,43 zł

242,87 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

VENTIL SAUBER

Dba o optymalną wydajność silnika. Usuwa osady w wentylach w komorze zapłonu oraz zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Oszczędza benzynę. Optymalizuje kontrolę stężenia spalin oraz wydajność silnika. Poprawia kompresję. Czyste silniki zużywają mniej paliwa oraz redukują wydzielanie szkodliwych substancji.

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do wszystkich silników benzynowych - do stosowania profilaktycznego oraz do rozwiązania problemu z autem. Testowany w silnikach z turbosprężarką oraz w katalizatorach. Preprat wlewać bezpośrednio do baku paliwowego. Ilość preparatu wystarcza na 75 litrów paliwa.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 1014
14485027
EAN/GTIN 4100420010149

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę