SUPER DIESEL ADDITIV
 

LIQUI MOLY
SUPER DIESEL ADDITIV

250 ml Puszka
55,75 zł

223,00 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

SUPER DIESEL ADDITIV

Usuwa osady z układu wtryskowego silnika diesla oraz w komorze zapłonu i zapobiega ich ponownemu powstawaniu. Pielęgnuje wszystkie elementy układu wtryskowego silnika diesla. Zapobiega zapłonowi i sklejaniu się igilicy wtryskiwacza. Zwiększa liczbę cetanową oraz poprawia zapłon paliwa do silnika diesla. Dba o cichą pracę silnika. Chroni cały układ paliwowy przed korozją i ścieraniem. Optymalizuje kontrolę stężenia spalin oraz wydajność silnika. Czyste silniki zużywają mniej paliwa oraz redukują wydzielanie szkodliwych substancji.

Zastosowanie:

Przeznaczony do wszystkich silników diesla z oraz bez filtra cząstek stałych - można go stosować profilaktycznie bądź w celu usunięcia problemu. Przetestowany w silnikach z turbosprężarkami. Przeznaczony do bezpośredniego dodania do baku paliwowego. Kompatybilny ze wszystkimi standardowymi paliwami do silników diesla oraz paliwami ekologicznymi. 250 ml wystarcza na 75 l paliwa (dawkowanie 1:300). Działanie utrzymuje się do 2000 km.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH044: Zagrożenie wybuchem po ogrzaniu w zamkniętym pojemniku.
EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485017
5120
EAN/GTIN 4100420051203

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę