ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG
 

LIQUI MOLY
ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG

300 ml Puszka
82,10 zł

273,67 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

ÖL-SCHLAMM-SPÜLUNG

Perfekcyjne rozwiązanie do czyszczenia silnika od wewnątrz. Zmywa czarny szlam oraz inne zabrudzenia i osady. Zwiększa bezpieczeństwo pracy silnika, zapobiega wadliwemu smarowaniu. Wiercenia otworów ropnych, sitka oleju, rowki pierścieni tłokowych i kanały zostaną delikatnie oczyszczone, co zapobiegnie uszkodzeniom silnika.

 

Zastosowanie:

 

Odpowiedni do wszystkich powszechnie stosowanych w handlu olejów silnikowych w silnikach benzynowych i wysokoprężnych z filtrem lub bez filtra cząstek stałych (DPF). Przetestowany na silnikach wyposażonych w turbiny i katalizatory. Należy dodać ok. 200 km przed wymianą oleju. Zawartość puszki produktu starcza do 5 l oleju silnikowego. Nie należy stosować do motocykli wyposażonych w sprzęgło mokre.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485005
5200
EAN/GTIN 4100420052002

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę