KÜHLER REINIGER
 

LIQUI MOLY
KÜHLER REINIGER

300 ml Puszka
45,80 zł

152,67 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

KÜHLER REINIGER

Osady w systemie chłodzenia i ogrzewania uniemożliwiają poprawną wymianę powietrza, blokują wentyle termostatyczne i mechanizmy regulacji. Zbyt wysokie temperatury silnika negatywnie wpływają na środowisko, silnik zużywa więcej paliwa i narażony jest na uszkodzenia. LIQUI MOLY Oczyszczacz chłodnicy usuwa osady zawierające wapno, dba o optymalną temperaturę silnika i jego bezpieczne funkcjonowanie. Nie zawiera żadnych środków żrących czy zasadowych.

 

Zastosowanie:

 

Do wszystkich systemów chłodzenia i ogrzewania. 300 ml produktu starcza do 10 l płynu chłodniczego. Dobra tolerancja powszechnych środków do chłodnic i odmrażaczy.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…Numer użytkowy 14814880
3320
EAN/GTIN 4100420033209

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę