DIESEL fließ fit
 

LIQUI MOLY
DIESEL fließ fit

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

150 ml Puszka   307,67 zł po Litr
46,15 zł
1 l Puszka   72,25 zł po Litr
72,25 zł
5 l Puszka   52,20 zł po Litr
261,01 zł

Szczegóły produktu

DIESEL fließ fit

Zwiększa płynność i filtrowanie oleju napędowego. Stosowany przy temperaturze powietrza do -31 °C (zależnie od jakości oleju napędowego). Zapewnia bezpieczne funkcjonowanie wszystkich silników wysokoprężnych nawet w bardzo niskich temperaturach.

 

Zastosowanie:

 

Przeznaczony jest do wszystkich silników wysokoprężnych z filtrem lub bez filtra cząstek stałych, szczególnie pomocny w sytuacjach problemowych. Przetestowany na silnikach wyposażonych w turbiny. 

Aby uzyskać optymalne działanie, produkt należy dodać bezpośrednio do zbiornika paliwa przed zgęstnieniem paliwa w temperaturze powyżej 0 °C. Cechuje się wysoką tolerancją na wszystkie powszechnie stosowane oleje napędowe i paliwa Biodiesel. 1 l produktu wystarcza do 1000 l paliwa (dozowanie 1:1000).

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14484985
14484986
14485018
5130
5131
5132
Release BMW 81 22 9 407 289
EAN/GTIN 4100420051302
4100420051326
4100420051319

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę