BENZIN-SYSTEM-PFLEGE
 

LIQUI MOLY
BENZIN-SYSTEM-PFLEGE

300 ml Puszka
53,26 zł

177,53 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

BENZIN-SYSTEM-PFLEGE

Pielęgnuje i chroni cały układ paliwowy przed ścieraniem, powstawaniem osadów oraz korozją. Poprawia pracę silnika i zapobiega spadkowi wydajności. Czyste silniki zuzywają mniej paliwa oraz redukują wydzielanie szkodliwych substancji.

Zastosowanie:

Przeznaczony do wszystkich silników benzynowych, w szczególności do nowych aut w celu profilaktycznego stosowania. Przetestowany w silnikach z turbodoładowaniem i w katalizatorach. Preparat dodawać bezpośrednio do baku paliwowego. Ilość produktu wystarcza na 75 litrów paliwa. Działanie preparatu utrzymuje się przez 2000 km.

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
H372: Powoduje uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub powtarzane narażenie .

EUH066: Powtarzające się narażenie może powodować wysuszanie lub pękanie skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P314: W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 14485046
5108
Field of operation Samochód osobowy
EAN/GTIN 4100420051081

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę