Sonax

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

400 ml Rozpylacz   165,48 zł po Litr
66,19 zł
500 ml Puszka   136,78 zł po Litr
68,39 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 04323000
04325000
15381238
15382087
EAN/GTIN 4064700432307
4064700432505

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę