Sonax

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Dostawa z reguły
w ciągu jednego
dnia roboczego
500 ml Rozpylacz   119,92 zł po Litr
59,96 zł
750 ml Rozpylacz   91,48 zł po Litr
68,61 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P261f: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280g: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P301+P312a: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Gebrauchsnummern 05132000
05134000
15324700
15381179
EAN/GTIN 4064700513204
4064700513402

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę