SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

250 ml Puszka   46,20 zł po Litr
11,55 zł
500 ml Puszka   30,70 zł po Litr
15,35 zł
5 l Kanister   12,21 zł po Litr
61,05 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P280k: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03321000
03322410
03325050
15381167
15381170
15381171
EAN/GTIN 4064700503410
4064700332102
4064700332249

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę