SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280b: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 06027050
15381309
EAN/GTIN 4064700508408

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę