SONAX

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

500 ml Rozpylacz   144,62 zł po Litr
72,31 zł
750 ml Rozpylacz   107,55 zł po Litr
80,66 zł
10 l Kanister   21,60 zł po Litr
215,97 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H290: Może powodować korozję metali.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280b: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 05132000
05134000
05136050
15324700
15381179
15381180
EAN/GTIN 4064700511644
4064700513204
4064700513402

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę