XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

SONAX
XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

50 ml Puszka   821,00 zł po Litr
41,05 zł
250 ml Puszka   254,28 zł po Litr
63,57 zł

Szczegóły produktu

XTREME ScheibenReiniger 1:100 NanoPro

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280b: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 02711000
02711410
15381349
15381351
Series XTREME
EAN/GTIN 4064700271104
4064700271142

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę