SpezialReiniger
 

SONAX
SpezialReiniger

10 l Kanister
283,27 zł

28,33 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

SpezialReiniger

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H290: Może powodować korozję metali.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 06046000
15381280
EAN/GTIN 4064700510692

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę