PROFESSIONAL SpezialKonservierungsWachs
 

SONAX
PROFESSIONAL SpezialKonservierungsWachs

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

PROFESSIONAL SpezialKonservierungsWachs

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08: GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261e: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 05925050
15326221
EAN/GTIN 4064700508262

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę