PROFESSIONAL Power-EisRostLĂśser
 

SONAX
PROFESSIONAL Power-EisRostLĂśser

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

PROFESSIONAL Power-EisRostLĂśser

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P260f: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 08294000
15381244
EAN/GTIN 4064700829404

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę