PROFESSIONAL HaftSchmierSpray
 

SONAX
PROFESSIONAL HaftSchmierSpray

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Niedostępne

Szczegóły produktu

PROFESSIONAL HaftSchmierSpray

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P261f: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280g: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 08023000
15382077
EAN/GTIN 4064700802308

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę