MoS2Oil

SONAX
MoS2Oil

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

300 ml Spray   144,00 zł po Litr
43,20 zł
5 l Kanister   44,38 zł po Litr
221,88 zł

Szczegóły produktu

MoS2Oil

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03392000
03395050
15381159
15381161
EAN/GTIN 4064700339200
4064700508347

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę