Glanz Shampoo Konzentrat
 

SONAX
Glanz Shampoo Konzentrat

1 l Puszka
54,22 zł
Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Glanz Shampoo Konzentrat

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280k: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337+P313: W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 03143000
15324800
EAN/GTIN 4064700314306

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę