AktivReinigungsSchaum Citrus
 

SONAX
AktivReinigungsSchaum Citrus

25 l Kanister
609,88 zł

24,40 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

AktivReinigungsSchaum Citrus

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P280b: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501a: Zawartość/pojemnik usuwać do ...
P102: Chronić przed dziećmi.Numer użytkowy 06087050
15381241
EAN/GTIN 4064700509665

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę