MEGUIAR´S

296 ml Butelka
79,39 zł

268,21 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381645
5012310
EAN/GTIN 0070382800192

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę