MEGUIAR´S

532 ml Butelka
71,04 zł

133,53 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H228: Substancja stała łatwopalna.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P262: Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P301+P310: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381639
5012619
EAN/GTIN 0070382800406

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę