MEGUIAR´S

710 ml Rozpylacz
86,16 zł

121,35 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290: Może powodować korozję metali.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P234: Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381633
5009524
EAN/GTIN 0070382800154

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę