MEGUIAR´S

311 g Puszka
119,03 zł

382,73 zł po Kilogram

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H228: Substancja stała łatwopalna.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P273: Unikać uwolnienia do środowiska.
P370+P378: W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381625
5007014
EAN/GTIN 0070382800352

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę