Endurance High Gloss
 

MEGUIAR´S
Endurance High Gloss

473 ml Butelka
88,21 zł

186,49 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Endurance High Gloss

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P261: Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381616
5007516
EAN/GTIN 0070382800147

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę