Cleaner Wax Liquid
 

MEGUIAR´S
Cleaner Wax Liquid

473 ml Butelka
85,25 zł

180,23 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Cleaner Wax Liquid

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07: GHS08:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H315: Działa drażniąco na skórę.
H373: Może powodować uszkodzenie narządów poprzez długotrwałe lub narażenie powtarzane .
H412: Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381611
5001216
EAN/GTIN 0070382800024

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę