Carpet & Interior Cleaner
 

MEGUIAR´S
Carpet & Interior Cleaner

473 ml Rozpylacz
81,53 zł

172,37 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

Carpet & Interior Cleaner

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H319: Działa drażniąco na oczy.
H315: Działa drażniąco na skórę.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P102: Chronić przed dziećmi.
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P332+P313: W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.Numer użytkowy 15381610
5009416
EAN/GTIN 0070382800178

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę