All-Purpose Cleaner
 

MEGUIAR´S
All-Purpose Cleaner

710 ml Rozpylacz
84,87 zł

119,54 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

All-Purpose Cleaner

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS05:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H290: Może powodować korozję metali.
H314: Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P231: Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu /…
P260: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P280: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P303+P361+P353: W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P310: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P301+P330+P331: W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.
P405: Przechowywać pod zamknięciem.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15381608
5009624
EAN/GTIN 0070382009298

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę