DR. WACK

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

250 ml Puszka   229,64 zł po Litr
57,41 zł
1 Sztuka   86,71 zł po Sztuka
86,71 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H226: Łatwopalna ciecz i pary.
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287605
15783109
2511
2515
EAN/GTIN 4006539025152
4006539025114

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę