DR. WACK

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

750 ml Puszka   114,67 zł po Litr
86,00 zł
1 Sztuka   265,55 zł po Sztuka
265,55 zł
5 l Kanister   57,69 zł po Litr
288,47 zł
10 l Kanister   53,72 zł po Litr
537,22 zł

Szczegóły produktu

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P312a: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P280g: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 1241
1245
1253
1256
15141944
15141945
15783110
15783111
EAN/GTIN 4006539012411
4006539012534
4006539012459

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę