A1 Speed Wax
 

DR. WACK
A1 Speed Wax

500 ml Butelka
81,89 zł

163,78 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

A1 Speed Wax

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07: GHS08: GHS09:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H225: Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H304: Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią.
H315: Działa drażniąco na skórę.
H336: Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy.
H411: Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P403+P235: Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.
P301+P310a: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…
P331: NIE wywoływać wymiotów.
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287611
2720
EAN/GTIN 4006539727209

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę