A1 Polster-Schaum-Reiniger
 

DR. WACK
A1 Polster-Schaum-Reiniger

400 ml Spray
73,83 zł

184,58 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

A1 Polster-Schaum-Reiniger

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS02: GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
niebezpieczeństwo

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H222: Skrajnie łatwopalny aerozol.
H229: Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem
H319: Działa drażniąco na oczy.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P210: Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.
P251: Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
P211: Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.
P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu
P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P260f: Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
P410+P412: Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekrac- zającej 50 °C/122 °F.
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287608
2791
EAN/GTIN 4006539027910

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę