A1 Flugrost-Entferner Gel
 

DR. WACK
A1 Flugrost-Entferner Gel

500 ml Rozpylacz
78,33 zł

156,66 zł po Litr

Cena z VAT
doliczając wysyłkę
Dostępny natychmiast

Szczegóły produktu

A1 Flugrost-Entferner Gel

Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa (GHS)

GHS07:

Hasła ostrzegawcze:
uwaga

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:
H302: Działa szkodliwie po połknięciu.
H317: Może powodować reakcję alergiczną skóry.


Sformułowania dotyczące bezpieczeństwa:
P101: W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.
P102: Chronić przed dziećmi.
P301+P312a: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/….
P280g: Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P302+P352a: Umyć dużą ilością wody/…
P501: Zawartość/pojemnik usuwać do ...Numer użytkowy 15287601
2550
EAN/GTIN 4006539025503

Oceny

Powrót do ocen

Wystaw ocenę